Quản lý môi trường tốt hơn nhờ cải cách hành chính

Chương trình quản lý môi trường ở Việt Nam được quy định theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp cho chủ đầu tư thuận lợi hơn trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đơn giản thủ tục xin cấp hoạt động, cũng như thủ tục xét duyệt tại cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền.

Thanh niên tình nguyện xử lý rác thải gây ô nhiễm nguồn nước. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)

Đó là một trong những kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, giai đoạn 2007-2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Ngoài việc quy định về ủy quyền phân cấp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quy định cụ thể thời hạn xác nhận trường hợp không phải tiến hành các hoạt động kiểm tra, đo đạc, lấy mẫu phân tích tại địa điểm thực hiện dự án và trường hợp phải tiến hành, giúp đơn giản thủ tục xác nhận tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


Việc ban hành Thông tư số 13/2009 thay thế Quyết định số 13/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng thẩm định.


Riêng về quản lý chất thải nguy hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công thương hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư số 02/2007 về hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu bao gồm việc nâng thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu từ 12 tháng lên 36 tháng; đơn giản và quy định rõ về thành phần hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu.


Bộ còn xây dựng, hoàn thiện và trình dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 12/2006 về quản lý chất thải nguy hại theo hướng thay thế thủ tục "Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại" bằng thủ tục "Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại;" bổ sung quy định này theo hướng đơn giản hóa trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, số lượng hồ sơ, loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không cần thiết hay không hợp lý; đồng thời bổ sung quy định đối với chủ vận chuyển chất thải nguy hại đã được cấp giấy phếp vận chuyển phải xây dựng lộ trình bổ sung năng lực xử lý trước khi giấy phép vận chuyển hết hạn...
Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website